Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa

MÃ SẢN PHẨM: TD-707278580304 (Hơn 6000 đã bán)
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
349,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shunchi (phụ kiện gia đình)
Chất liệu: cát tím
phong cách: Nhật Bản
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hóa
Số người áp dụng: 6 người
Kiểu: Bộ trà Kung Fu hoàn chỉnh
Yếu tố phổ biến: phong cách cung điện
Phân loại màu sắc: Bộ hộp quà cát tím, bộ hộp quà ấm trà đất sét tím, bộ trà cát tím bộ lớn 14 món - hộp quà gồm liễn cát tím 5 chiếc + khay trà hoa cửa sổ vuông [không quà] ấm trà cát tím Bộ 5 món + khay trà hoa cửa sổ vuông [không quà tặng] Bộ liễn cát tím 9 món + khay trà Như Ý cỡ ​​vừa và ấm trà cát tím Bộ 9 món + khay trà Như Ý cỡ ​​vừa và bộ trà cát tím 10- bộ sản phẩm + khay trà Như Ý cỡ ​​vừa và bộ trà cát tím Bộ 12 món + khay trà Như Ý lớn và bộ trà cát tím 13 món + trà đạo sáu quý ông + khay trà lớn Như Ý 9 món và bộ bát trà đất sét tím + Khay trà sọc vừa và bộ ấm trà cát tím + Khay trà sọc vừa và bộ trà cát tím 10 món + Bộ trà sọc vừa và trà cát tím + Khay trà sọc vừa và bộ trà cát tím + Khay trà sọc vừa 13 món và bộ đất sét tím + Trà Đạo Sáu Quý Ông + Khay Trà Sọc Lớn Bát Phủ Đất Sét Tím Bộ 9 Món + Khay Trà Thiền Vừa Ấm Trà Đất Sét Tím Bộ 9 Món + Khay Trà Thiền Vừa Bộ Trà Đất Sét Tím 10 Món + Khay Trà Thiền Vừa Tím Bộ Trà Đất Sét 12 món + Khay Trà Thiền Lớn Bộ 13 món Đất Sét Tím + Trà Đạo Sáu Quý Ông + Khay Trà Thiền Lớn, Bát Phủ Trà Đất Sét Tím Bộ 9 món + Khay Trà Hoa Cửa Sổ Vừa, Ấm Trà Đất Sét Tím 9 Món Bộ + Khay trà hoa cửa sổ cỡ vừa, Bộ trà đất sét tím 10 món + Khay trà hoa cửa sổ cỡ vừa, Bộ trà đất sét tím bộ 12 món + Khay trà hoa cửa sổ lớn, Bộ trà đất sét tím 13 món + Trà đạo sáu quý ông + Khay Trà Cửa Sổ Lớn Và Bát Phủ Đất Sét Bộ 9 Món + Khay Trà Cửa Sổ Cổ Vừa Ấm Trà Đất Sét Tím 9 Bộ + Khay Trà Cửa Sổ Cổ Vừa Bộ Trà Đất Sét Tím 10 Món + Khay Trà Cửa Sổ Cổ Vừa Bộ Trà Đất Sét Tím 12 Món + Khay trà cửa sổ cổ lớn và bộ trà cát tím 13 món + Trà đạo Lục quân + Khay trà cửa sổ cổ lớn và liễn cát tím 9 món + Khay hoa cửa sổ hoàn hảo Ấm trà cát tím bộ 9 món + Khay hoa cửa sổ lớn hoàn hảo cát tím bộ trà 10 miếng + cỡ lớn Khay hoa cửa sổ hoàn hảo Mận đông cát tím - Bát phủ Longteng 9 miếng + Khay trà Như Ý cỡ ​​vừa Mận đông cát tím - Nồi Longteng 9 miếng + Khay trà Như Ý cỡ ​​vừa Mận đông cát tím - Longteng Pot 10 + vừa Khay trà Như Ý Cát Tím Mận Mùa Đông - Nồi Longteng 13 miếng + Bình trà + Khay trà Như Ý lớn cát tím và mận lạnh - Nồi Longteng 13 miếng + Trà đạo heo may mắn + Khay trà lớn Như Ý cát tím và mận lạnh - Nồi Longteng với 14 chiếc - xem danh sách hình ảnh + khay trà Ruyi lớn với cát tím và mận lạnh - Bình Longteng với 15 chiếc - bộ lớn + khay trà Ruyi cỡ lớn DS đá cát tím công suất nghiền 8 bộ trà cát tím Xiangyun sáu cốc
Mã sản phẩm: Bộ trà Zisha
Thời đại: hiện đại
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Loại bộ trà: Bộ trà Kung Fu hoàn chỉnh
Chất liệu khay trà: đá
Cho dù đó là thủ công: có
Loại nồi: ngang
Công nghệ bộ đồ ăn trà: men đen
Điều kiện: tiền tệ
Một bộ hoàn chỉnh gồm bộ trà kung fu đất sét tím, ấm trà, nắp, bát, tách trà, hộp đựng và sắp xếp bằng sứ vàng đen, khay trà đa dụng, bộ nhỏ để sử dụng tại nhà bộ ấm trà gốm tử sa

Customer Reviews

Tiểu**Lu
1 tháng trước  Zisha Xiangyun Six Cup
"Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được chiếc cốc. Nó có hoa văn đẹp đến thế, không biết liệu nó có được làm bằng cát tím hay không. Chỉ riêng màu sắc và hoa văn của chiếc cốc này đã khiến tôi thích thú rồi. Chưa. Nó quý quá. Nó đã có sẵn trên bàn rồi. Tôi sẽ xem có thích không, khi cửa hàng tổ chức sự kiện thì tôi sẽ mua thêm hai bộ nữa. Tôi đã mua một ấm đun nước, một khay trà, v.v. Tôi đã chờ đợi bất kỳ sự kiện nào. Tôi có thể tự tin mua nó. Chất lượng và hình thức thực sự không thể chê vào đâu đ"
t**9
5 tháng trước  Bộ ấm trà đất sét tím 5 món + khay trà hoa cửa sổ vuông [không quà]
"Rất hữu ích, thích nó nhiều như mô tả"
y**8
2 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Mình đã nhận được hàng và chưa sử dụng."
t**1
4 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Dù số lượng không lớn nhưng bất kể chất lượng nguyên liệu như thế nào thì ít nhất chúng ta vẫn phải chăm chỉ để cải thiện các chi tiết đóng gói Những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn!"
một**1
4 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Vận chuyển nhanh và đóng gói tốt! Chất lượng tốt, rất thích ?"
cái búa chết tiệt
2 tháng trước  Zisha Xiangyun Six Cup
"Tách trà có chất lượng cao, tay nghề tinh xảo và màu sắc chính xác"
ngực ** bằng gỗ
1 tháng trước  Zisha Xiangyun Six Cup
"Đã mua với giá vài đô la. Đáng giá. không bị hư hỏng"
z**6
3 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Rất tốt, nhưng keo trên cối xay đá không thân thiện với môi trường. Hãy quên nó đi, chỉ lắng nghe dịch vụ khách hàng."
Phong**rong
4 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Những món đồ này có giá trị ít nhất là một trăm hoặc hàng chục đô la. Chúng được giảm giá rất nhiều. Chúng rất dễ sử dụng, giá rẻ và chất lượng tốt. Chúng rất đáng mua!"
z**3
4 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Chất lượng cao và giá thấp phù hợp với mong đợi, tiết kiệm chi phí và hậu cần nhanh chóng. Rất đáng mua."
s**e
3 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Tốt. Giá cả phải chăng, bao bì tương đối đơn giản nhưng được bảo vệ tốt, hơi kỹ thuật haha."
Liệu**5
26 ngày trước  Bộ ấm trà đất sét tím 9 món + khay trà hoa cửa sổ vừa
"Mình chưa dùng nên chưa biết có tốt hay không."
Vương** Lạc
3 tháng trước  Zisha Xiangyun Six Cup
"Tách trà ngon và kết cấu rất tốt"
tôi**2
2 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"chất lượng tốt"
t**1
4 tháng trước  Bộ Zisha 13 món + Trà đạo Lục quân + Khay trà Thiền lớn
"ĐƯỢC RỒI"
z**5
1 tháng trước  Zisha Xiangyun Six Cup
"Giá rẻ và chất lượng tốt."
Sức khỏe**1
4 tháng trước  Bộ bát đất sét tím 9 món + khay trà Như Ý vừa
"Tốt ổn cả"
t**2
4 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Chất lượng sản phẩm: chất lượng"
d**1
3 tháng trước  Zisha Xiangyun Six Cup
"Cốc tốt, đánh giá tốt"
10.000**8
4 tháng trước  Bộ trà mài đá cát tím DS 8 đầu
"Không tệ, bọc bong bóng. Không vỡ"

078.82.83.789