Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp

MÃ SẢN PHẨM: TD-806892025495 Đã bán đã bán 2 thứ
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,930,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Senzhi
Model: 20240617M02
Các yếu tố phổ biến: mối nối khúc gỗ được thiết kế tổng thể bằng mộng và mộng
Cho dù có không gian lưu trữ: Có
Phong cách: Phong cách Trung Quốc mới
Cho dù với con lăn: có
Có nên lắp ráp hay không: Có
Tổng trọng lượng: 20kg
Số ngăn kéo: 1
Có sẵn để bán trước không: Không
Chất liệu mặt: Tre
Công nghệ kết cấu: công nghệ gỗ
Công nghệ kết cấu gỗ: kết cấu mộng và mộng
Quá trình hoàn thiện: quá trình sơn
Quá trình sơn hoàn thiện: phun sơn
Khối lượng đóng gói: tư vấn dịch vụ khách hàng
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Thành phố: Thành phố Lệ Thủy
Chất liệu: Tre
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản, cung cấp hướng dẫn cài đặt và cung cấp video hướng dẫn cài đặt.
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Có vận chuyển bằng taxi không: Có
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
Phân loại màu sắc: Khay trà đá Nanzhu ★65 cao cấp + dụng cụ pha trà + bộ pha trà Sau đây là 65 khay trà tre một cửa kéo đơn hoặc kết hợp với thiết bị điện Nanzhu ★65 mặt tre cao cấp. khay trà - không nắp. Khay trà Nanzhu★65 cao cấp - tre cao cấp có nắp ★65 khay trà mặt tre + tre cao cấp hoàn toàn tự động ★65 khay trà mặt tre + chống bỏng hoàn toàn tự động cao tre chất lượng ★65 khay trà mặt tre + dụng cụ thủy tinh tre cao cấp ★65 khay trà mặt tre + Dụng cụ pha trà, tre cao cấp ★ Khay trà mặt tre 65 + inox hoàn toàn tự động + bộ ấm trà, tre cao cấp ★ 65, khay trà mặt tre + bộ trà chống bỏng hoàn toàn tự động, tre cao cấp ★ 65, khay trà mặt tre + dụng cụ thủy tinh + bộ ấm trà, tre cao cấp ★ 65 Khay trà mặt tre + pha trà thiết bị + bộ trà Sau đây là khay trà đá Houde 65 ngăn đơn một cửa hoặc kết hợp với thiết bị điện ★ 65 Khay trà đá Houde - không nắp Nanzhu cao cấp ★ Khay trà đá Houde 65 - có nắp Nanzhu cao cấp ★65 Đá Houde khay trà + khay trà inox hoàn toàn tự động Nanzhu cao cấp ★65 Khay trà đá Houde + khay trà đá hoàn toàn tự động Nanzhu chất lượng cao ★65 Khay trà đá Houde + dụng cụ thủy tinh Nanzhu cao cấp ★65 Khay trà đá Houde + Trà sôi điện thiết bị, Nanzhu cao cấp ★65 Khay trà đá Houde + inox hoàn toàn tự động + bộ ấm trà, Nanzhu cao cấp ★65 Khay trà đá Houde + bộ ấm trà + chống bỏng hoàn toàn tự động, Nanzhu cao cấp ★65 Trà đá Houde khay + đồ thủy tinh + bộ trà Sau đây là 65 khay trà tre 2 cửa kéo đơn hoặc khay trà nâng cấp kết hợp thiết bị điện ⚡65 khay trà tre - khay trà nâng cấp không nắp ⚡65 khay trà tre - khay trà nâng cấp có nắp ⚡65 khay trà tre + khay trà nâng cấp inox hoàn toàn tự động ⚡khay trà tre 65 + khay trà chống tĩnh điện hoàn toàn tự động Ủi trà nâng cấp ⚡ 65 khay trà tre + khay trà nâng cấp thiết bị thủy tinh ⚡ 65 khay trà tre + thiết bị pha trà nâng cấp trà khay ⚡ 65 khay trà tre + inox hoàn toàn tự động + bộ trà khay trà nâng cấp ⚡ Khay trà tre 65 + khay trà chống bỏng hoàn toàn tự động + bộ trà nâng cấp ⚡ Khay trà tre 65 + dụng cụ thủy tinh + bộ trà khay trà nâng cấp ⚡ 65 khay trà tre + dụng cụ pha trà + bộ pha trà Sau đây là khay trà đá Đức dày 65 cánh đơn hoặc khay trà nâng cấp kết hợp thiết bị điện ⚡ Khay trà đá Đức dày 65 - khay trà nâng cấp không nắp ⚡ Deshi dày 65 khay trà - khay trà nâng cấp có nắp ⚡ 65 Khay trà đá Houde + khay trà nâng cấp chống bỏng hoàn toàn tự động ⚡ Khay trà đá Houde 65 + khay trà thủy tinh nâng cấp ⚡ Khay trà đá Houde 65 + chống bỏng hoàn toàn tự động + bộ ấm trà nâng cấp khay trà ⚡ 65 Khay trà đá Houde + dụng cụ thủy tinh + bộ trà Sau đây là 80 khay trà tre 2 cánh kéo đơn hoặc kết hợp với thiết bị điện, kết cấu chắc chắn ✿ Khay trà tre 80 - kết cấu chắc chắn không nắp ✿ 80 trà tre khay - kết cấu chắc chắn có nắp ✿ 80 khay trà tre + full Kết cấu chắc chắn inox tự động ✿ 80 khay trà tre + kết cấu rắn chống bỏng hoàn toàn tự động ✿ 80 khay trà tre + thiết bị thủy tinh kết cấu chắc chắn ✿ 80 khay trà tre + dụng cụ pha trà kết cấu chắc chắn ✿ Khay trà tre 80 + inox hoàn toàn tự động + bộ trà kết cấu chắc chắn ✿ Khay trà tre 80 + Chống bỏng hoàn toàn tự động + Bộ trà kết cấu chắc chắn ✿80 Khay trà tre + Dụng cụ thủy tinh + Bộ trà kết cấu chắc chắn ✿80 Khay trà tre + Dụng cụ pha trà + Bộ ấm trà Sau đây là 80 khay trà đá Đức 2 cánh cửa đơn dày hoặc kết hợp với các thiết bị điện Kết cấu chắc chắn ✿Khay trà Deshi dày 80 - kết cấu chắc chắn không nắp ✿Khay trà Deshi dày 80 - kết cấu chắc chắn có nắp đậy ✿80 Khay trà Deshi + thiết bị điện chống bỏng hoàn toàn tự động kết cấu chắc chắn ✿Khay trà Deshi dày 80 + thiết bị thủy tinh kết cấu chắc chắn ✿80 Khay trà Deshi Stone + chống bỏng hoàn toàn tự động + kết cấu trà chắc chắn set ✿Khay trà đá dày 80 + dụng cụ thủy tinh + bộ ấm trà
Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp Bàn phụ, bàn góc di động, sofa, bàn café, bàn trà phòng khách, tủ trà, xe pha trà tích hợp đun nước đa năng bàn trà nhỏ đẹp

078.82.83.789