Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-739319805227 Đã bán Hơn 900 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
281,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà
dung tích ::
Có thể đốt khô hoặc đốt trên ngọn lửa trần
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shidun
Chất liệu: gốm
Công suất: Có thể sử dụng khô hoặc trên lửa
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Ấm trà Can Can-23[600ML] Ấm trà Can Can-24[600ML] Ấm trà Can Can 45[700ML] Ấm trà Can Can 46[700ML] Ấm trà Can Can 38[900ML] Ấm trà Can Can 37[900ML] Y Can Ấm trà 43[900ML] Ấm trà Y can 44[900ML] Ấm trà DY can-01[500ML] Ấm trà lon DY-02[500ML] Ấm trà can-31[500ML] Ấm trà can-32[500ML] Ấm trà lon DY Ấm trà 19 [Có thể sấy khô trên lửa trần] Ấm trà đóng hộp DY 20 [có thể sấy khô trên lửa trần] Ấm trà đóng hộp 13 + Ấm trà đóng hộp sáu cốc thơm 36 Ấm trà đóng hộp 01 + Đồ đá Ấm trà đóng hộp sáu cốc 02 + Đồ đá Ấm trà đóng hộp sáu cốc Ấm trà 04+ Ấm trà hũ 6 cốc bằng đá 05+ Ấm trà hũ 6 cốc bằng đá 17+ Ấm trà hũ 6 cốc bằng đá 13 [Có thể sấy khô trên lửa hở] Ấm trà lọ DY 19+ Cánh hoa 6 cốc Ấm trà lọ DY 20 +Cánh hoa 6- ấm trà lọ cốc 36+ Ấm trà lọ 6 cốc Huang Ru 01+Lò nung 6 cốc màu be Ru 02+Lò nung 6 cốc màu be Ru lò 02+Lò nung 6 cốc màu be Ru lò 17+Lò nung 6 cốc màu be Ru lò 19+Lò nung màu be Ru Lò sáu- ấm trà lon cốc 20+ lò nung Ru màu be sáu cốc ấm trà DY can 01+ bộ bếp than vừa + bệ gỗ Ấm trà lon DY 02 + bếp than vừa trọn bộ + bệ gỗ XB ấm trà 04 + than vừa Bộ bếp hoàn chỉnh + gỗ pad 04-Trọn bộ bếp than cỡ vừa + ấm đun nước lon 6 cốc cánh hoa 05-Bộ bếp than cỡ vừa + 6 cốc cánh hoa nấu trà quanh bếp Lon DY 01 Bộ nấu trà lớn quanh bếp bếp DY can ấm đun nước 02 Bộ lớn Bếp nấu trà + bếp + chiếu gỗ Bếp than lớn + bếp nướng + bếp + chiếu gỗ
Mã sản phẩm: sáu cốc mỗi nồi
Công nghệ bộ đồ ăn trà: mờ
Cho dù đó là thủ công: bán thủ công
Bộ dụng cụ pha trà gia đình hoàn chỉnh đựng trong ấm và chậu xung quanh bếp để pha trà sữa, ấm gốm, tách trà, bình pha trà, bếp than rang ấm trà

0966.966.381